Library Trends Special Issue: Digital Humanities in China

Library Trends Vol. 69 no. 1 Summer 2020

Introduction
Lian Ruan, Xingye Du

The Evolution of Digital Humanities in China
Xiaoguang Wang, Xu Tan, Huinan Li

Research on the Evaluation of Digital Academic Competence of Chinese Humanists
Zhangping Lu, Jianghao Tang, Siyuan Zhu, Wencheng Su, Hui Li

Research on the Digital Humanities Practices in Chinese Libraries: A Case Study of Shanghai Libraries
Wang Shen, Jiuyu Chen, Jia Guo, Chuang Hong, Jun Deng

Building a Memory Map to Reconstruct an Urban Memory: The Case of the Beijing City Gates
Li Niu, Lichao Liu, Chenxiang Gao, Xiaoshuang Jia

KnowPoetry: A Knowledge Service Platform for Tang Poetry Research Based on Domain-Specific Knowledge Graph
Liang Hong, Wenjun Hou, Lina Zhou

How to Evaluate and Select a Data Repository for Humanities and Social Science: A Case Study of Fudan University Data Repository for Humanities and Social Science
Shenqin Yin, Jilong Zhang, Menghao Jia, Jie Hu

Research on Knowledge Organization and Visualization of Historical Events in the Republic of China Era
He Li, Linlin Zhu, Wang Shen, Xingye Du, Shuhe Guan, Jun Deng

Digital Projects of Chinese Historical Local Private Documents: Database Development and Exploring of Text Mining
Siyuan Zhao, Meng Tang, Yi Sun

Construction of Smart Data toward Dunhuang Grottoes
Xiaoguang Wang, Hongyu Wang, Wanli Chang, Chen Zhang, Lei Xu

The Evolution of Intangible CH Digital Resources: The Case of the Qingming Festival
Xin Xu, Shiyao Wang

A Conceptual Model of Chinese Oral Memory Based on Digital Humanities
Jun Deng, Ruan Wang, Xueyan Song, Zishu Zhang

Digital Humanities Scholarly Commons at Beijing Normal University Library
Xing Zhao, Li Shu’ning, Xiao Ya’nan, Haiqing Huang

The Study of Premodern Chinese Literature in the Digital Era: New Methods of Quantitative Statistics, Databases, and Visualization Analyses
Shiwang Lin

Distribution Maps of Chinese Poets in the Ming Dynasty (1368–1644): A Geographical Visualization Experiment
Lixiang Qian

A Probe into Patentometrics in Digital Humanities
Guirong Hao, Fred Y. Ye

Digital Humanities Cyberinfrastructure for Ancient China Studies: Past, Present, and Future
Benjun Zhu, Jiuzhen Zhang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s